10% EXTRA KORTING MET DE CODE: HBM

Artikelcode
HBM1503102

Constructielijm Frencken K100 750 gram

Open tijd 30 minuten. Klemtijd ca. 90 minuten.

Gewichtsklasse
Klein
Op voorraad
€ 22,17
Artikelcode
HBM1503102
Constructielijm Frencken K100 750 gram

Constructielijm Frencken K100 750 gram

De K100 is een vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm (d4). Geschikt voor houtconstructie-verbindingen, sandwichpanelen uit p.u. hardschuim met triplex of hpl, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen. Open tijd 30 minuten. Klemtijd ca. 90 minuten.

  • Watervast volgens de nen-en 204 norm d4
  • Komo gecertificeerd (certificaat 33196)
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • 18 maanden houdbaar

PU K100 is geschikt voor houtconstructieverbindingen. bijvoorbeeld deuren, gevelbetimmering, botenbouw e.d. Ook voor reparaties van diverse lijmverbindingen. Voor raam- en deurkozijnen adviseren wij onze Kozijnenlijm 0819 SLS.

  • Afschuifsterkte: 140 kg/cm²
  • Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +120 °C
  • Inhoud 750 g
  • Kleur bruin
  • Open tijd ca. 30 min.
  • Klemtijd ca. 90 min.
Gevarenaanduidingen Constructielijm Frencken K100 750 gram
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanbevelingen Constructielijm Frencken K100 750 gram
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Damp, stof, rook, gas, nevel, spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product; je handen grondig wassen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de nationale voorschriften.
Productspecificaties
Artikelcode HBM1503102
Prijs € 22,17
Gewichtsklasse Klein
Merk Frencken
Soort Constructielijm
Toepassing Houtconstructieverbindingen
Inhoud (in ml) 750
Kleur Bruin
Aantal 1