Artikelcode
HBM1507560

Shell tixophalte 310ml

Professionele, duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende kit

Gewichtsklasse
Klein
Op voorraad
€ 7,93
Artikelcode
HBM1507560
Shell tixophalte 310ml

Shell tixophalte 310ml

Een professionele, duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende kit / kleefstof op basis van hoogwaardig bitumen-rubber, welke voldoet aan Iso 11600. Shell Tixophalte Wet is ontwikkeld voor het dichten van lekken en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle soorten dekbedekking inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een waterdichte afwerking van overlappingen, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van overlappingen van dakbedekking op opstaande buitenmuren.

Producteigenschappen:
  • Direct verwerkbaar (zonder te verwarmen)
  • Thixotroop, niet toxisch
  • Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden
  • Hoog isolerend vermogen
  • Bescherming tegen roest en vocht
Gevarenaanduidingen Shell tixophalte 310ml
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanbevelingen Illbruck PU010 isolatielijm
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P303+P361+P353 Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation of innamepunt volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

Productspecificaties
Artikelcode HBM1507560
Prijs € 7,93
Gewichtsklasse Klein
Merk Shell
Soort Tixophalte
Materiaal Thixotroop, niet toxisch
Toepassing Lekkage, Natte cellen
Inhoud (in ml) 310
Aantal 1