10% KORTING MET CODE: HBM10 en
12,5% AFHAALKORTING MET CODE: AFHALEN

Algemene voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hout en Bouwmaterialen
Handelend onder de naam/namen:
- Houtenbouwmaterialen.nl
- Steigerhout.com
- Golfplaat.com
- Bouwstaal.com
- Multiplexplaat.nl
- Tuinenhout.nl

Vestigingsadres: Rooilijn 7, 9231 DZ Surhuisterveen
Telefoonnummer: 0512 - 36 49 04
E-mailadres: info@houtenbouwmaterialen.nl

Bereikbaarheid:
Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur tot 16.00 uur
Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn we gesloten

 KvK-nummer: 02063429
 Btw-identificatienummer: NL001448939B11

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-  de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 6. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 7. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 8. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. Het retour laten halen / brengen van materialen in de categorie groot kost € 250,00 aan vrachtkosten. Ook zijn wij genoodzaakt om € 150,- handelingskosten te rekenen. De leveringskosten die de klant betaald bij het uitleveren van de materialen vallen lager uit, omdat hierbij rekening word gehouden met een deel van de marge van de geleverde materialen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien de Consument en bedrijf niet tot een passende oplossing komen is het mogelijk

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-   Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Betaalmogelijkheden

U kunt uw bestelling via Houtenbouwmaterialen.nl op verschillende manieren veilig betalen:

1. Betalen met iDEAL (NL) of Bancontact/Mister Cash (BE)
Met iDEAL kunt u vertrouwd, gemakkelijk en veilig online betalen. IDEAL koppelt u direct aan uw internetbankierprogramma als u een online aankoop gaat doen. De betaling wordt direct uitgevoerd, zodat uw bestelling zo snel mogelijk verzonden kan worden.

2. Betalen met Apple Pay
Apple Pay is beschikbaar als betaalmethode wanneer u de webshop geopend hebt op een Apple (iOS) apparaat. Op de afrekenpagina kunt u Apple Pay selecteren als betaalmethode. De betaling wordt direct uitgevoerd, zodat uw bestelling zo snel mogelijk verzonden kan worden.

3. Vooraf (handmatig) overmaken
U kan altijd een bestelling vooraf overmaken, het kan daardoor wel 3 à 4 dagen duren voordat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. U hebt 14 dagen de tijd om het bedrag over te maken, daarna zal de order vervallen. U kunt opnieuw bestellen via onze webshop.

Onze bankgegevens:
IBAN nummer: NL73RABO0323732070
BIC nummer: RABONL2U

4. Ophalen in Surhuisterveen
U kunt tevens uw bestelling ophalen in Surhuisterveen. U bespaart hierbij de verzendkosten. U hebt 14 dagen de tijd om uw bestelling af te halen, daarna zal de order vervallen.

5. Betalen bij ontvangst en rembours
Betaling bij ontvangst is mogelijk, maar de kosten zijn hoog omdat onze transporteurs hier niet op ingericht zijn. De aanvullende kosten bedragen per zending € 50,00 incl. 21% BTW. Bij bedragen boven de €750,- vragen u op voorhand een aanbetaling van €200,- euro te doen. U kunt het resterende bedrag bij levering voldoen.

Wanneer u onder rembours wilt bestellen dient u dit aan te geven in het opmerkingenveld tijdens de afronding van uw bestelling.

Verzendkosten

Houtenbouwmaterialen.nl maakt onderscheid tussen 2 gewichtsklassen: Klein en Groot. Bij alle producten staat de gewichtsklasse vermeld. Bij bestellingen uit meerdere categorieën gelden de voorwaarden van de hoogste categorie. Je kunt de daadwerkelijke verzendkosten berekenen in de winkelwagen.

   

Noord Nederland

Midden Nederland

Zuid Nederland

Waddeneilanden België/Duitsland
Kleine pakketten Bestellingen € 0,00 t/m € 98,99 € 5,95 €5,95 €5,95 €5,95 € 15,00
  Bestellingen € 99,- en meer GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS € 15,00
Grote pakketten Bestellingen € 0,00 t/m € 849,99 € 59,00 € 89,00 € 139,00 € 325,00 € 275,00
  Bestellingen vanaf €850,- GRATIS GRATIS € 139,00 € 325,00 € 275,00
  Bestellingen vanaf €1750,-
GRATIS GRATIS GRATIS € 325,00 € 275,00

Verzendkosten worden automatisch a.d.h.v uw postcode berekend.

 

Spoedleveringen
Spoedleveringen buiten de standaard route zijn mogelijk tegen een meerprijs van € 280,00 per bestelling. Levering zal dan plaatsvinden binnen 3 werkdagen waarbij wij de eerstvolgende werkdag na betaling als 1e werkdag rekenen. 

Rembourszendingen
Wilt u gebruikmaken van een rembourszending? Dan gelden er aanvullende kosten à € 50,00 per zending (incl. BTW) bovenop de reguliere verzendkosten. Daarnaast vragen we bij bedragen boven de €750,- een aanbetaling van €200,-. U kunt het resterende bedrag bij levering voldoen.

Wilt u hier gebruik van maken? Vermeld dan in het opmerkingenveld tijdens het bestellen dat u onder rembours wilt bestellen.

Contact
Voor meer informatie over bezorgen en levertijden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Levering

De levertijd van uw bestelling bij Houtenbouwmaterialen.nl bedraagt 5 - 10 werkdagen, tenzij anders vermeld. Voor sommige producten, zoals blokhutten en tuinhuizen, geldt een langere levertijd. Uw bestelling wordt in één zending geleverd. Meer informatie over de verzendkosten vindt u hier.

Levering gewichtsklasse KLEIN
Levering bedraagt 1 tot 2 werkdagen na betaling

Levering gewichtsklasse GROOT
Levering bedraagt 5 - 8 werkdagen na betaling

Werkwijze levering
Kleine pakketten worden binnen 2 dagen geleverd.* Grote pakketten worden binnen 5 - 8 werkdagen* geleverd. U krijgt vroegtijdig voor levering per email bericht van ons.** Daarnaast belt onze chauffeur een half uur voor de levering op het door u aangegeven telefoonnummer.*** 

* De levertijd kan afwijken wanneer producten niet op voorraad zijn of anders aangegeven.

** Afhankelijk van uw bestelling komt onze chauffeur met:

- een pick-up met laadbak en mogelijk een aanhanger. De materialen worden naast de auto gelost.    

- een vrachtwagen en kooiaap (groot transport). Is uw afleveradres niet geschikt voor groot transport? Neem dan contact met ons op.

*** Bent u ten tijde van de levering niet aanwezig, dan zal onze chauffeur uw artikelen op een zo goed mogelijke plek lossen. Desnoods kunt u een bordje achterlaten waar u de materialen zou willen hebben liggen.

Opmerkingen
Tijdens het bestelproces heeft u de mogelijkheid om in het veld "Opmerkingen" eventuele opmerkingen te plaatsen. In dit veld kunt u ook uw voorkeur voor een leverdatum aangeven. Uiteraard proberen wij hier rekening mee te houden, maar kunnen dit echter in géén geval garanderen. Hieraan kunnen dan ook in geen geval rechten worden ontleend.

Spoedleveringen
Spoedleveringen (binnen 3 werkdagen) buiten de standaard route zijn mogelijk, in onderling overleg, tegen een meerprijs van € 280,00 per bestelling. Dit is aan te vinken tijdens het bestelproces.

Onze bezorgers
Voor het bezorgen van uw bestelling maken we gebruik van de volgende bezorgers:

·        Eigen transport

·        DHL en PostNL

·        Smilda

Contact

Voor meer informatie over bezorgen en levertijden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Retourneren/annuleren

Bij aankoop in de winkel: U kunt ruilen/retourneren binnen 8 dagen met de kassabon. U krijgt de waarde retour via een tegoedbon.

Bij webshopbestelling: De wet 'kopen op afstand' geeft u het wettelijk recht uw bestelling zonder opgaaf van reden te retourneren. U dient hiervoor binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling telefonisch en via info@houtenbouwmaterialen.nl contact op te nemen en de bestelling retour te zenden. Gebruik hiervoor a.u.b. het modelformulier voor herroeping en volg onderstaande ruil- en retourprocedure.
Let op: u gaat tijdens de bestelling akkoord met onze Algemene Voorwaarden en bent verplicht om u aan de retourprocedure te houden.

Ruil-/annulerings- en retourvoorwaarden:

Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling;

Download en print het retourformulier en vul deze in;

Bij annuleren van de order of het retourneren van de order dient de klant zowel telefonisch als per e-mail contact op te nemen;

Kopie aankoopnota en/of pakbon in de verpakking sluiten;

Het artikel is onbeschadigd en voorzien van de originele verpakkingen;

Op maat gemaakte producten (zagen, kleurbehandeling etc.) kunnen niet worden geretourneerd;

Zodra de bestelling "verzendklaar" staat en u de mail voor de afleverdatum heeft ontvangen of wanneer de bestelling reeds is ontvangen kan de klant niet meer annuleren en brengen wij onderstaande kosten in rekening:

  • Het annuleren/retourneren van materialen in de categorie groot (o.a. pallet) kost € 250,00 (zowel bij franco als niet franco orders) aan vrachtkosten indien Houtenbouwmaterialen.nl de bestelling retour moet halen (de leveringskosten die de klant betaald bij het uitleveren van materialen vallen lager uit omdat hierbij rekening wordt gehouden met een deel van de marge van de geleverde materialen).
   Wanneer u zelf de materialen terugbrengt zullen de vrachtkosten ad. € 150,00 (zowel bij franco orders als niet franco orders) ingehouden worden (de leveringskosten die de klant betaald bij het uitleveren van materialen vallen lager uit omdat hierbij rekening wordt gehouden met een deel van de marge van de geleverde materialen).
  • Handelingkosten voor het verwerken van de annulering/retourneren in de categorie groot zijn € 150,00.
  • Handelingskosten brengen wij tevens in rekening bij het annuleren van uw bestelling indien wij de producten al 'verzendklaar' hebben staan. Zodra u van Houtenbouwmaterialen.nl een e-mail heeft ontvangen met de afleverdatum staat de bestelling "verzendklaar". 

Annuleren binnen 24 uur: Kosteloos

Annuleren na 24 uur, maar nog geen bericht over verzending ontvangen of bij annulering van een "Afhalen" bestelling: €35,- administratiekosten

Annuleren na 24 uur, na ontvangen bericht over verzending en/of na aflevering: u dient zich te houden aan bovenstaande retourprocedure

Wijzigingen in de order (zowel qua materiaal als leverdatum) dient u door te geven binnen 48 uur na aankoop. Na 48 uur kunnen wij de order voor u wijzigen maar hiervoor brengen wij € 75,00 handelingskosten in rekening. 

Let op: zakgoed, gipsplaten en op maat gemaakte producten kunnen niet retour!

Op het moment dat wij uw annulering schriftelijk hebben ontvangen en/of het retourformulier en de producten/materialen hebben ontvangen zal Houtenbouwmaterialen.nl het bedrag binnen 30 dagen retour storten.

Terugsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier samen met de te retourneren artikelen terug naar:

Houtenbouwmaterialen.nl
Rooilijn 7
9231 DZ Surhuisterveen

Openingstijden

Reguliere openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag 08:00 tot 17:00
Woensdag 08:00 tot 17:00
Donderdag 08:00 tot 17:00
Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 16:00
Zondag Gesloten

Whatsapp Service

Onze Whatsapp Service, maakt u er al gebruik van? Onze Whatsapp Service is laagdrempelig, snel en vooral persoonlijk.


Heeft u vragen, feedback of opmerkingen over onze diensten? Op werkdagen heeft u binnen 60 minuten antwoord op uw vragen en/of opmerkingen. 


Al het contact via Whatsapp komt binnen bij één van onze verkopers, degene die uw vraag oppakt en contact met u onderhoud. U kunt van onze Whatsapp Service gebruik maken via het telefoonnummer: 06 - 18 12 43 07.

Blog

Zowel de klanten als onze medewerkers zijn echte klussers! Die niks liever doen dan iets moois in elkaar bouwen. Of dat nu gaat om een schutting, kast of voetenbankje, Ze maken het allemaal! In ons blog zul je regelmatig meer lezen over deze 'Do it Yourself' projecten en uiteraard delen wij handige tips met onze mede klussers. 

 

Klik hier voor de blog.

Veelgestelde vragen

 

> Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

Alle getoonde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

> Wat zijn de openingstijden?

Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en op zaterdag van 08.00 tot 16.00. Dagelijks zijn wij gesloten tussen 12.00 en 12.30 uur

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 17:00 uur.

> Wat zijn de levertijden?

De levertijden voor bestellingen in de categorie KLEIN zijn doorgaans 1 werkdag. Wanneer er in het weekend besteld wordt kan dit echter oplopen tot 3 dagen doordat de pakketjes pas dinsdag weer bij ons opgehaald worden.

De levertijden voor bestellingen in de categorie GROOT zijn doorgaans 5 - 8 werkdagen. U krijgt vroegtijdig een email waarin de leverdatum vermeld staat. U kunt doorgaans niet zelf een leverdatum kiezen, tenzij u dit ver van tevoren aangeeft (minimaal 2 weken). Het is lastig voor ons om van te voren een schatting te geven van het tijdstip waarop uw bestelling wordt gebracht. De chauffeur belt ongeveer een half uur van te voren zodat u weet wanneer de chauffeur op locatie is.

> Wat valt onder de categorie KLEIN?

Pakketjes die handmatig getild kunnen worden en niet groter zijn dan LxBxH 100x50x50 vallen onder de categorie KLEIN. Alle materialen groter en/of zwaarder vallen onder de categorie GROOT. U kunt bij het product op de website zien in welke categorie deze valt. Bij bestellingen uit meerdere categorieën gelden de voorwaarden van de hoogste categorie.

> Wat als ik iets vergeten ben te bestellen?

In de e-mail bestelbevestiging staat een link "Producten bijbestellen":

1. Plaats een nieuwe order.

2. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Let op: U kunt niet meer bijbestellen zonder verzendkosten zodra de order gereed is voor verzending of al is verzonden. 

 

> Wanneer kan ik een bestelling in de winkel ophalen die ik online besteld en betaald heb?

U kunt in dit geval de goederen de volgende werkdag afhalen. U ontvangt hier geen bericht over.

> Wat als ik een bestelling nog niet betaald heb?

Indien u de bestelling komt afhalen kunt u in onze winkel contant of per pin betalen. 

Indien wij de bestelling dienen te bezorgen nemen wij deze pas na betaling in behandeling. 

> Kan ik ook goederen afhalen zonder een online bestelling?

U kunt langskomen om materialen af te rekenen en mee te nemen. Het is daarbij niet noodzakelijk om eerst een bestelling via de webshop te plaatsen, dit doen wij voor u in de winkel.

> Wat moet ik doen op de dag van levering?

U hoeft niet thuis te zijn op de dag van levering. Het heeft echter wel de voorkeur dat u aanwezig bent zodat u de artikelen kunt controleren en op een veilige plaats kunt opbergen. Wanneer u niet thuis bent is eventuele diefstal of beschadiging door derden voor uw eigen rekening. De bestelling wordt naast de auto gelost. Onze chauffeur heeft jarenlange ervaring en zorgt ervoor dat de bestelling op een logische plaats komt te liggen en eventueel afgedekt wordt bij nat weer.

> Waar kan ik tekeningen en documenten vinden over een product?

Bij sommige artikelen zijn tekeningen of documenten aanwezig. Deze kunt u vinden onder het tabblad ‘downloads’ naast de productomschrijving op de pagina van het artikel.

> Wat gebeurt er bij een nalevering?

Sommige materialen zijn niet altijd voorradig. Wij nemen contact met u op of u de gehele order wenst te ontvangen op een latere datum, of dat u graag een nalevering zou willen van de ontbrekende artikelen. Deze nalevering plannen wij dan zo spoedig mogelijk in wanneer de materialen bij ons binnen zijn. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

> Wat kan ik doen bij schade of als ik niet tevreden ben met een artikel?

Bij schade dient u dit met duidelijke foto’s te melden via info@houtenbouwmaterialen.nl binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Wanneer u een andere klacht heeft over een artikel kunt u dit ook met een duidelijke omschrijving en wanneer mogelijk met foto’s melden via dit email adres binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen over de verdere afhandeling.

> Hoe kan ik een artikel retourneren?

Klik hier voor meer informatie over het retourneren.

> Zijn de kleuren van de materialen in het echt net zo als op de foto?

De afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de echte kleur van het product. Dit kan liggen aan uw beeldscherminstellingen. Hout is een natuurproduct waardoor er lichte variaties in kleur kunnen optreden wanneer het geïmpregneerd wordt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het vochtgehalte en textuur van het hout. U kunt altijd langskomen om de juiste kleur te beoordelen.

> Ik heb een andere lengte van het bestelde product ontvangen, hoe kan dit?

In sommige gevallen kan het zijn dat de voorraden niet toereikend zijn voor uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om in deze gevallen overlengte te leveren zodat u alsnog snel aan de slag kunt met de bestelde materialen.

> Wat kan ik het beste doen nadat er materialen bezorgd zijn?

Als u – om wat voor reden dan ook – niet in staat bent om de geleverde materialen binnen een paar dagen na levering te monteren, zult u maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de geleverde materialen tussentijds verantwoord opgeslagen worden.

Als u van plan bent om het hout pas later dan een tweetal dagen na levering te verwerken, zorg dan voor een goede luchtcirculatie. Het is belangrijk dat het hout niet geheel afgesloten wordt met een plastic laag. Het tuinhout dient wel afgedekt te worden maar dus niet te worden afgesloten. Hierdoor vermindert de luchtcirculatie en mogelijke gevolgen zijn schimmelvorming, kromming of scheuring van het hout.

Wanneer u het hout bewaart legt u het in rechte stapels neer, dit voorkomt kromming. Om een goede luchtcirculatie te behouden kunt u latjes plaatsen tussen de lagen. Daarnaast is het verstandig om het hout niet bloot te stellen aan direct zonlicht of onbeschermd buiten te laten liggen VOOR montage. Na de montage hebben de verschillende weersinvloeden geen invloed (schimmelvorming, kromtrekken, scheuren) meer op het materiaal.